profile
สร้างบัญชีของคุณให้สมบูรณ์ 85%
อีเมล
วันเกิด

Hello, It's nice to meet you all. My name's Jane. I'm 21. I'm orginally from Lopburi. Now I live in Bangkok, Thailand. I'm studying in college.

ยืนยันตัวตน

status
อีเมล
ยืนยันอีเมล
status
ยืนยันบัตรประชาชน
ยืนยันบัตรประชาชน
status
ที่อยู่
ยืนยันที่อยู่

ประวัติการศึกษา

เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร

ประสบการณ์การทำงาน

บิ๊ก ดีล เทค จำกัด

System Analyst

ผลงานทั้งหมด

3 ผลงาน